Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně

Mgr. Barbora Terreros
e-mail: terreros@heroldovysady.cz
kabinet: 110
konzultace: úterý, středa, čtvrtek

Výchovná poradkyně spolupracuje s metodičkou prevence, školní psycholožkou a s psycholožkou z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10.

Výchovná poradkyně řeší:

  • neomluvené hodiny (10 neomluvených hodin třídní učitel oznamuje výchovnému poradci či metodikovi prevence a je svolána výchovná komise)
  • rizikové chování: agrese, záškoláctví, drobné krádeže, extrémismus, rasismus, xenofobie, homofobie, šikana, kyberšikana, užívání návykových látek, gambling, vandalismus, závislostní chování, spektrum poruch příjmu potravy
  • reálné i domnělé ohrožení rizikovým chováním jiných osob (student žije v blízkosti osoby, která se chová rizikově)

Výchovná poradkyně nabízí:

  • nápravu – jde o řešení konkrétních problémů, které už nastaly, nebo o odstranění zábran osobnostního rozvoje, jež se projevily právě vznikem problémů
  • rozpoznávání případného osobního problému – v čem spočívá a jak ho realisticky řešit
  • pomoc žákovi při přijetí svobodného rozhodnutí i jeho důsledků
  • ujasnění krátkodobých i dlouhodobých osobních cílů a jejich případná modifikace
  • umožnění lepšího sebepoznání, vlastních slabin i předností žáka
  • rozvíjet schopnost sebedůvěry a schopnost důvěřovat i ostatním lidem