Projekty a povinná publicita

Od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2020 je Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1, realizátorem projektu „Společně si rozumíme OAHS” s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001220, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Celková výše podpory činí 1 083 592 Kč.

__________________________________________________________________________________________

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_16_042 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Realizace: od 1. ledna 2018 do 31. 12. 2019

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, zapojení odborníka do výuky a školní psycholog.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/ 0007954

Celková výše prostředků z EU a státního rozpočtu 1.065.600 Kč.

__________________________________________________________________________________________

Název programu: Šablony II OAHS

Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 – Šablony pro SŠ a VOŠ II

Realizace: od 1. ledna 2020 do 31. 12. 2021

Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků a studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0015229

Celková výše prostředků z EU a státního rozpočtu je 1 663 746 Kč. 

__________________________________________________________________________________________

 

Název programu: Projekt Šablony I OAHS

Projekt je realizován v období 1. 1. 2023 až 31. 12. 2025.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003290

Celková výše prostředků z EU a státního rozpočtu 2.241.566 Kč

__________________________________________________________________________________________

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU – realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: 556 000 Kč

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Dokumenty ke stažení

Název souboruVelikostTyp
Prezentace Brighton 23. až 28. 2. 202014 MBpptxuložit ▼
Prezentace Brighton 2. skupina2 MBpptxuložit ▼
Prezentace Brighton 3. skupina2 MBpptxuložit ▼