Certifikáty FCE a CAE z angličtiny

Od 3. ročníku mají studenti ve shodě se ŠVP možnost zvolit si přípravný seminář k mezinárodně uznávané zkoušce z angličtiny – Cambridge English: First (FCE)Cambridge English: Advanced (CAE). Seminář je koncipován jako dvouletý, studenti si ho volí ve 3. ročníku a pokračují ve 4. ročníku.

Výuka se zaměřuje na zdokonalování jazykové kompetence v základních dovednostech, tj. čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, mluvený a písemný projev studenta. Zároveň je kladen důraz na rozvoj slovní zásoby, posílení gramatické správnosti a upevnění správné výslovnosti. V případě CAE je věnována velká pozornost jazykovým kolokacím. Základním učebním materiálem je učebnice Cambridge English: Complete First a Cambridge English: Complete Advanced. Kurz je prostupný třídami, tzn. že si ho mohou volit jak studenti oboru ekonomické lyceum, tak i oboru obchodní akademie.

Pro podrobnější informace o cambridgeských zkouškách navštivte webovou adresu British Council Czech Republic.

Dole v příloze naleznete náhledy certifikátů CAE našich dvou studentek Terezy Nelly Stefanové a Elišky Stefanové.