Ekonomické lyceum – EL

Kód oboru: 78-42-M/02

Co znamená lyceum a pro jaké studenty je přínosem?

Ekonomické lyceum je typem studia, které na naší škole spojuje kvalitní všeobecné vzdělání se základy odborného vzdělávání. Spojuje tak výhody gymnázií a odborných škol.

Všeobecné vzdělání na tomto oboru náš absolvent získá v rozsahu, který mu umožní snadněji pokračovat ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách, zejména ekonomického či společenskovědního zaměření.

Zároveň však náš absolvent získá dostatečné odborné vědomosti a dovednosti. Tato problematika je na našem lyceu prakticky aplikována formou projektů a práce ve studentských firmách. To absolventům umožňuje po dokončení školy rovnou vstoupit do praxe a zvládnout problematiku ekonomických profesí či samostatného podnikání. Současně naše absolventy takto připravujeme pro snadnější studium odborných disciplín na vysoké škole.

Studenti lycea u nás studují dva světové jazyky, jejichž výuka má vysokou časovou dotaci. V maturitním jazyce studenty vedeme dle požadavků zkoušek podle mezinárodních certifikátů.

Ekonomické lyceum je úmyslně otevíráno na obchodních akademiích a nikoliv gymnáziích, neboť tím je dána záruka dostatečné úrovně odborné složky výuky. Zároveň obchodní akademie zdatně sekundují gymnáziím v úrovni výuky cizích jazyků, a proto skýtají záruku kvalitní výuky i těchto maturitních všeobecně vzdělávacích předmětů.

Tento obor jsme otevřeli jako jedna ze tří prvních škol v ČR. Za dobu jeho fungování jsme načerpali rozsáhlé zkušenosti. Ty jsme promítli jak do obsahu výuky, tak i do celostátně platných rámcových vzdělávacích programů, na nichž se naši vyučující výrazně autorsky podíleli.

Co se na lyceu učí?

Všeobecně vzdělávací předměty – vyučuje se český jazyk, anglický jazyk, druhý cizí jazyk (může jím být němčina, francouzština, španělština, ruština), dále společenské vědy, dějepis, zeměpis. Z přírodovědných předmětů se obdobně jako na gymnáziu vyučuje matematika, fyzika, chemie a biologie. Oproti oboru obchodní akademie je na lyceu vyšší podíl přírodovědných předmětů a společenskovědních předmětů.

Odborné předměty – jedná se o ekonomiku, účetnictví, právo, informační a komunikační technologie, písemnou a elektronickou komunikaci. Kromě toho studenti zpracovávají průběžný ekonomický projekt.

Volitelné předměty – nabídka volitelných předmětů se týká druhého, třetího a čtvrtého ročníku. Studenti si vybírají především ty předměty, které je zajímají, a získané znalosti a vědomosti zároveň využijí u volitelné maturitní zkoušky. V rámci volitelných předmětů se mohou studenti také připravit na anglickou zkoušku FCE nebo CAE.

Ve 2. ročníku si mohou volit projektový seminář např. ze zeměpisu, přírodních věd, ekonomiky, společenských věd, informatiky, dějepisu či zbožíznalství.

Ve 3. ročníku mohou studenti volit např. přípravu k jazykovému certifikátu FCE nebo CAE, soukromé podnikání, ekonomické simulace, zeměpis cestovního ruchu, dějepisný seminář, matematiku, webové technologie, konverzaci v druhém cizím jazyce.

Ve 4. ročníku si pak volí semináře s ohledem na zaměření své maturitní zkoušky. Kromě toho své znalosti mohou prakticky aplikovat ve volitelných studentských firmách.

Na lyceu učíme 30 až 33 vyučovacích hodin týdně, obdobně jako na jiných typech škol.

Obor Ekonomické lyceum jsme rozšířili na dva studijní programy:

Cílem otevření programu EVA (Ekonomická vzdělávací alternativa) je rozšířit nabídku forem studia na naší škole. Vycházíme z toho, že každý člověk je jiný, a proto je vhodné nabídnout více forem studia. Každý z těchto programů volí jiné přístupy, metody či objem učiva. Každý z nich je tedy vhodný pro jiný typ studentů.