Obchodní akademie – OA

Kód oboru: 63-41-M/02

Charakteristika oboru obchodní akademie

Obor obchodní akademie je zároveň tradičním i moderním oborem. Absolvent velmi dobře ovládá ekonomiku, marketing, účetnictví, právo, a to proto, že znalosti průběžně prakticky aplikujeme. Studenti po celou dobu studia řeší praktické úlohy, jsou zapojováni do každodenního dění a jejich příprava je završena prací ve studentské firmě.

Obchodní akademie ale nezapomíná ani na všeobecné vzdělání. Každý student absolvuje výuku anglického a jednoho dalšího jazyka (německý, francouzský, španělský, ruský). V maturitním jazyce jsou studenti vedeni tak, jak vyžadují požadavky zkoušek podle mezinárodních certifikátů. Studenti běžně pracují s informačními technologiemi, které jsou využívány ve výuce.

Díky tomu velká většina studentů pokračuje ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách ekonomického zaměření.

Výuka je organizována podle celostátně platných rámcových vzdělávacích programů. Na tvorbě těchto programů se naši vyučující autorsky významně podíleli, někteří vyučující jsou autory učebnic či článků do odborných časopisů.

Na oboru obchodní akademie jsou zařazeny do výuky volitelné předměty. Nabídka volitelných předmětů se týká 2., 3. a 4. ročníku. Studenti si vybírají především ty předměty, které je zajímají, a získané znalosti a vědomosti zároveň využijí u maturitní zkoušky. V rámci volitelných předmětů se mohou studenti také připravit na anglickou zkoušku FCE nebo CAE.

Ve 2. ročníku si mohou volit projektový seminář např. ze zeměpisu, přírodních věd, ekonomiky, společenských věd, informatiky, dějepisu či zbožíznalství.

Ve 3. ročníku mohou studenti volit např. přípravu k jazykovému certifikátu FCE nebo CAE, soukromé podnikání, ekonomické simulace, zeměpis cestovního ruchu, dějepisný seminář, matematiku, webové technologie, konverzaci v druhém cizím jazyce.

Ve 4. ročníku si pak volí semináře s ohledem na zaměření své maturitní zkoušky. Kromě toho své znalosti mohou prakticky aplikovat ve volitelných studentských firmách.