EVA – Ekonomická vzdělávací alternativa

Ekonomická vzdělávací alternativa 

Cílem programu EVA, který druhým rokem nabízíme na oboru Ekonomické lyceum, je rozšířit studijní nabídku naší školy. Každý člověk je jiný, a proto chceme nabídnout více vzdělávacích programů. Naše škola tedy nabízí 2 programy na oboru ekonomické lyceum a 1 program na oboru obchodní akademie. Každý z těchto programů volí jiné přístupy, metody, objem či hloubku učiva. Každý z nich je tedy vhodný pro jiný typ studentů.

Program je vhodný pro studenty, kteří by přivítali výuku v souvislostech, s rozsáhlým využíváním informačních zdrojů a vlastním objevováním. 

Naše motto

„Otevíráme brány do života“

Absolvent programu EVA

 • autonomní
 • týmový, spolupracující
 • komunikativní
 • má rozvinuté kritické myšlení
 • pracuje s informacemi
 • podnikavý a kreativní
 • aktivní občan 

Student programu EVA

 • studium je jeho prioritou, je připraven pracovat i nad rámec povinností
 • je aktivní a tvořivý
 • neočekává výuku zaměřenou na dril a výkon v testech
 • nebojí se nových výzev   
 • je připraven přemýšlet, objevovat, dávat do souvislostí

 Naše východiska

1. Učitel v roli průvodce informacemi

 • v hodinách, které jsou organizovány blokově, pracujeme se širokým spektrem zdrojů
 • více práce ve skupinách, více „objevování“, využívání vzájemného učení
 • větší pozornost formování měkkých dovedností, potřebných pro vzájemnou komunikaci
 • větší důraz na metody zpracování informací a kritické myšlení než na objem vědomostí

2. Učíme v souvislostech

 • do výuky zařazujeme průřezová témata, která se realizují souvislou výukou; podle tématu je tato výuka jednodenní, dvoudenní nebo pětidenní
 • téma je stanoveno tak, aby ho studenti zpracovali z několika různých hledisek

3. Posílení vlastní zodpovědnosti žáka za výsledky učení

 • student si vytváří vlastní portfolio svých výsledků učení
 • zadávání různě obtížných prací, kde má student možnost si je částečně volit
 • student si volí, ve které oblasti chce získat vyšší kvalifikaci a absolvovat jednu z maturitních zkoušek (informatika, účetnictví, cizí jazyk)
 • cílené vyhledání silných stránek studenta, díky nimž může jednotlivec být úspěšný

4. Využívání formativního hodnocení

 • posílení žákovských portfolií
 • posílení ústního hodnocení a sebehodnocení

Proč chci učit v programu EVA?

Otevření vzdělávací alternativy je pro mě radostná příležitost. Čekala jsem na ni od dob svých vlastních studií, kdy jsem si velmi bolestně uvědomovala limity tehdejšího systému. Současným studentům proto moc přeju možnost vybrat si cestu, která je vzděláváním provede efektivně – podle jejich studijních potřeba jejich preferovaného studijního cíle. A jsem vděčná, že ke svobodě výběru můžu přispět i já.

Mgr. Veronika Mátlová, učitelka OA Heroldovy sady 

Poděkování

Ekonomická vzdělávací alternativa děkuje za cenné konzultace Jitce Kmentové, ředitelce Gymnázia Zatlanka, a Lukáši Šlehoferovi, projektovému manažerovi koncepce ALT Gymnázia Zatlanka, Františku Tichému, řediteli Přírodní školy, Ivanu Smolkovi, řediteli Waldorfského gymnázia v Praze, Jiřímu Burešovi, řediteli školy Da Vinci, a ostatním kolegům z těchto škol, kteří nám byli nápomocni.